ul. Kaszubska 21, 77-200 Miastko
email: miastko@komornik.pl

Licytacje

 

 

LICYTACJE W DNIU 11 WRZEŚNIA 2015R.

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalskipodaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-09-2015 o godz. 10:00 pod adresem: Słosinko Żwirownia, , 77-200 Miastko, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

 

Lp.Nazwa ruchomościIlośćSuma oszacowaniaCena wywołania
1 Ładowarka Kołowa nr.fab.87730 typ 534E r.pr.2009,nr ser. 2700002P087730, 1 187 000,00 zł 140 250,00 zł

*) cena za sztukę

 

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

 

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

 

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Miastku Ireneusz Kowalski na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-09-2015r. o godz. 12:30 w kancelarii  mieszczącej się 77-200 MIASTKO    ul. Kaszubska 21 Miastko,  odbędzie się pierwsza licytacja  nieruchomości    
należącej  do dłużnika: Magdalena Otoka
położonej: 77-200 Miastko, Węgorzynko,
     dla której  Sąd Rejonowy w Miastku  IV Wydz. KW
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: SL1M/00018110/7]

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako 32/25 o pow. 1056m2, na której posadowiony jest budynek mieszkalny w stanie surowym zamknięty.

Suma oszacowania wynosi 223.000,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi 167.250,00zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 22.300,- zł

Nabywca zobowiązany jest do wpłaty co najmniej 20% ceny nabycia bezpośrednio po licytacji. Pozostałą kwote najpóźniej do godz. 12.00 dnia następnego po dniu licytacji.

W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz.09:00  do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 77-200 MIASTKO ul. Kaszubska 21 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

 


LICYTACJE W DNIU 17 WRZEŚNIA 2015R.

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-09-2015 o godz. 11:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Miastku, A.Krajowej 30, 77-200 Miastko, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Jan Tadeusz Tupikowski, położonej przy ,Przęsin, 77-200 Miastko, dla której Sąd Rejonowy w Miastku  Wydz. KW prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1M/00005760/4.

 

Suma oszacowania wynosi 153 463,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 115 097,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 346,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP ODDZIAŁ/MIASTKO 22 1020 4708 0000 7102 0004 3869.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

LICYTACJE W DNIU 23 WRZEŚNIA 2015R.

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Miastku Ireneusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  23-09-2015r. o godz. 10:30 w    budynku Sądu Rejonowego w Miastku mającego siedzibę przy Armii Krajowej 30  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  
należącej  do dłużnika: Grażyny Molickiej
położonej: 77-230 Kępice, Składowa 3,
     dla której  Sąd Rejonowy w Słupsku XVIII Zam. Wydz. KW
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: SL1M/00011266/6]

 Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa w wieczystym użytkowaniu obejmująca działkę nr 18/5 oraz prawo własności posadowionego na tej działce budynku użytkowego


Suma oszacowania wynosi 91 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     68 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bytowie 22 1020 4708 0000 7102 0004 3869
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.12:00 oraz przeglądać w     kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright 2014 RegioBiznes
Wszelkie prawa zastrzeżone.
1 2 3