ul. Kaszubska 21, 77-200 Miastko
email: miastko@komornik.pl

Licytacje

LICYTACJE W DNIU 20 PAŹDZIERNIKA2014

 

 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  20-10-2014r. o godz. 10:00  w  Miastku przy ulicy Klonowej 4 (PPHU Meblomark S.C.) odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 
Lp.Nazwa ruchomościIlośćWartość szacunkowaCena wywołania
1. Piła formatowa do drewna DPEB -200 r. pr. 1966 1 [szt.]3 100,00    **)
1 550,00
2. Piła poprzeczna do drewna ramieniowa   1 [szt.]1 400,00    **) 700,00
3. Piła dwutarczowa do drewna Samorobna posuw mechaniczny- częściowy
1 [szt.]800,00    **) 400,00
 
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanego dłużnika.

 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  20-10-2014r. o godz. 09:30 w  Miastku przy ulicy Klonowej 4 (PPHU Meblomark S.C.) odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 
Lp.Nazwa ruchomościIlośćWartość szacunkowaCena wywołania
1.   Koparka linowa KM - 251 Waryński(wędka) - bez numerów identyfikacyjnych 1 [szt.]9 500,00    **) 7 125,00
 
*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  20-10-2014r. o godz. 10:00 Miastko, ul. Kaszubska 21 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 
Lp.Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1.  Land Rover DISCOVERY 2,5TDI rok prod 1997, rej. GBY SM86 1 [szt.]
6 000,00    **) 4 500,00
2. Przyczepka lekka ciężarowa ZPC-ŚWIDNIK model 2360 rok prod. 2001 nr rej. GBY U695 1 [szt.] 500,00    **) 375,00
 
*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
 

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanego dłużnika.

 

LICYTACJE W DNIU 18 LISTOPADA 2014R.

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  18-11-2014r. o godz. 14:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę w Miastku przy Armii Krajowej 30 w sali nr 1,     odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  
należącej  do dłużnika:
położonej:  Kępice, ul. Podgórna 5/8
     dla której  Sąd Rejonowy w Słupsku XVIII Zam. Wydz. KW
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: SL1M/00011446/2]

Przedmiotem licytacji  jest nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju o pow. użytkowej 22,84 m2. Dłuznik jest właścicielem samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w wysokości 66/1000 we własności budynku oraz udziałem w wysokości 66/1000 w prawie własności działki gruntu nr 69/2.

Suma oszacowania wynosi 38.260,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     28.695,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.826,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bytowie 22 1020 4708 0000 7102 0004 3869
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.12:00 oraz przeglądać w     kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

LICYTACJE W DNIU 13 LISTOPADA 2014R.

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-11-2014 o
godz. 11:00 w lokalu dłużnika pod adresem: Ul. Gen. Grota- Roweckiego 46, 86-300 Grudziądz, odbędzie się w trybie ustalonym
w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:
Lp. Nazwa ruchomości Ilość Suma oszacowania Cena wywołania
1. Stół do gry w tenisa stołowego 1 300,00 zł 225,00 zł
2. Narożnik skóropodobny koloru czarnego 1 600,00 zł 450,00 zł
3.Lodówko-zamrażarka z kostkarką Samsung koloru czarnego 1 1 000,00 zł 750,00 zł
4. Ciśnieniowy Ekspres do kawy w zabudowie Whirlpol (IKEA) 1 300,00 zł 225,00 zł
5. Ciśnieniowy Ekspres do kawy Jura Impresse 27 1 300,00 zł 225,00 zł
6. Telewizor LCD Sony Bravia 55" 1 500,00 zł 375,00 zł
7. Tablet Sony Xperia Z2 1 200,00 zł 150,00 zł
*) cena za sztukę
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości
szacunkowej.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

 

            OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-11-2014 o
godz. 12:00 w lokalu dłużnika pod adresem: Ul. Gen. Józefa Hallera 28, 86-300 Grudziądz, odbędzie się w trybie ustalonym w art.
867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:
Lp. Nazwa ruchomości Ilość Suma oszacowania Cena wywołania
1 Wiertarka udarowa DEWALT SDS 1 300,00 zł 225,00 zł
2 Wiertarka do metalu milwaukee 1 400,00 zł 300,00 zł
3 Zestaw manometrów elektrycznych TESTO 1 700,00 zł 525,00 zł
4 Pompa próżniowa 1 200,00 zł 150,00 zł
5 Wkrętarka Dewalt 1 200,00 zł 150,00 zł
6 Szlifierka Dewalt 1 100,00 zł 75,00 zł
7 Wyrzynarka Dewalt DW 331K 1 300,00 zł 225,00 zł
8 Wiertarka udarowa DEWALT SDS 177383 1 250,00 zł 187,50 zł
9 Wkrętarka VERTO 1 100,00 zł 75,00 zł
10 Wkrętarka BOSCH 1 100,00 zł 75,00 zł
11 wyrzynarka dewalt 758509 1 300,00 zł 225,00 zł
12 Wkrętarka DEWALT 096925 DC 741 1 200,00 zł 150,00 zł
13 Szlifierka kątowa 125 mm VULCAN 1 100,00 zł 75,00 zł
14 Szlifierka kątowa 125 mm DEWALT 027955 1 100,00 zł 75,00 zł
15 Młotowiertarka DEWALT SDS MAX z amortyzatorem 1 650,00 zł 487,50 zł
16 Wiertarka udarowa DEWALT SDS 111984 1 250,00 zł 187,50 zł
17 Wkrętarka DEWALT D'65510 1 200,00 zł 150,00 zł
18 Drukarka do opisów DYMO 1 200,00 zł 150,00 zł
19 Pompa próżniowa 1 200,00 zł 150,00 zł
20 Szlifierka Metabo 230 mm 1 300,00 zł 225,00 zł
21 Odkurzacz Karcher LW 3200 1 500,00 zł 375,00 zł
22 Odkurzacz do popiołu 1 30,00 zł 22,50 zł
23 Nożyce elektryczne do żywopłotu Bosch 1 100,00 zł 75,00 zł
24 Podkaszarka do trawy 1 100,00 zł 75,00 zł
25 Waga elektroniczna REFCO 1 50,00 zł 37,50 zł
26 Komputer powietrza AIR COM 1 500,00 zł 375,00 zł
27 Komputer powietrza Metabo Basic 240-8/24 1 350,00 zł 262,50 zł
28 Spawarka TIG 1 1 000,00 zł 750,00 zł
29 Elektroniczny wykrywacz nieszczelności Refco 1 500,00 zł 375,00 zł
30 Waga elektroniczna 1 50,00 zł 37,50 zł
31 Zgrzewarka do rur PCV 1 50,00 zł 37,50 zł
32 Opalarka VERTO 1 30,00 zł 22,50 zł
33 Młotowiertarka Dewalt SDS Max 1 600,00 zł 450,00 zł
34 Wkrętarka Hitachi 1 150,00 zł 112,50 zł
35 Wiertarka do metalu Metabo BE-1100 1 400,00 zł 300,00 zł
36 Sztaplarka akumulatorowa 1 1 500,00 zł 1 125,00 zł
37 Refco Plus-8 Stacja odzysku 1 1 200,00 zł 900,00 zł
38 Telefon komórkowy Samsung 3 60,00 zł 45,00 zł
39 Telefon komórkowy Nokia 1 60,00 zł 45,00 zł
40 Lodówka Ariston 1 300,00 zł 225,00 zł
41 Zmywarka Ariston 1 300,00 zł 225,00 zł
42 Router DrayTek VIGOR 2830 1 120,00 zł 90,00 zł
43 Centrala telefoniczna 1 300,00 zł 225,00 zł
Wydruk wygenerowany z serwisu "Obwieszczenia o licytacjach"
Kod weryfikacyjny: e443f9e6-599e-4abf-b5fb-3441d2211db5
strona: 2/2
44 Drukarka SIETOM HP LaserJet 1200 2 100,00 zł 75,00 zł
45 Ploter 1 800,00 zł 600,00 zł
46 urządzenie wielofunkcyjne HP 1 300,00 zł 225,00 zł
47 Urządzenie wielofunkcyjne 1 400,00 zł 300,00 zł
48 Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SCX4720FM 1 100,00 zł 75,00 zł
49 FAX Panasonic KX-FT 938B 1 100,00 zł 75,00 zł
50 Komputer DELL Intel 1 500,00 zł 375,00 zł
51 Zestaw komputerowy ACER 1 400,00 zł 300,00 zł
52 Komputer SDID 6300 1 250,00 zł 187,50 zł
53 Notebook Sony VAIO AW412F/B 1 800,00 zł 600,00 zł
54 Notebook Sony VAIO FW51MF/H 1 600,00 zł 450,00 zł
55 Laptop LNTP S2500 + 2 GB mysz 1 250,00 zł 187,50 zł
56 Laptop LNTP S2500 + mysz 3 GB 1 250,00 zł 187,50 zł
57 Komputery Amilo Pro V3513 1 300,00 zł 225,00 zł
58 Krzesła z nogami metalowymi 2 35,00 zł 26,25 zł
59 Witryna szklana długa 6 30,00 zł 22,50 zł
60 Czajnik 1 10,00 zł 7,50 zł
61 Mikrofalówka 1 50,00 zł 37,50 zł
62 Stół kuchenny 1 45,00 zł 33,75 zł
63 Stoły magazynowe 2 50,00 zł 37,50 zł
64 Regały Blaszane 55 35,00 zł 26,25 zł
65 Regały Blaszane Czerwone 2 120,00 zł 90,00 zł
66 Krzesła obrotowe 3 100,00 zł 75,00 zł
67 Stoły metalowe - nogi 2 130,00 zł 97,50 zł
68 Szafka na ubrania 11 25,00 zł 18,75 zł
69 Witryna Szklana 1 60,00 zł 45,00 zł
70 Krzesła drewniane kuchenne 6 30,00 zł 22,50 zł
71 Sztaluga drewniana 2 50,00 zł 37,50 zł
72 Wieszka na ubrania 2 25,00 zł 18,75 zł
73 Niszczarka dokumentów 2 30,00 zł 22,50 zł
74 Dostawka czarna 1 140,00 zł 105,00 zł
75 Krzesła drewniane 6 30,00 zł 22,50 zł
76 Stolik mały czarny 2 40,00 zł 30,00 zł
77 Stół okrągły 1 100,00 zł 75,00 zł
78 Fotel obszyty eko-skórą(skaja) 6 75,00 zł 56,25 zł
79 Szafki metalowe zamykane 5 200,00 zł 150,00 zł
80 Stolik pod ksero 2 40,00 zł 30,00 zł
81 Stolik pod ploter 1 40,00 zł 30,00 zł
82 Stół Kreślarski 1 220,00 zł 165,00 zł
83 Regał Calvados 3 80,00 zł 60,00 zł
84 Regał Mały 11 70,00 zł 52,50 zł
85 Regał Duży 6 125,00 zł 93,75 zł
86 Dostawka Calvados - Wanilia 10 140,00 zł 105,00 zł
87 Fotel obrotowy 12 90,00 zł 67,50 zł
88 Biurka czarne 12 100,00 zł 75,00 zł
*) cena za sztukę
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości
szacunkowej.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Copyright 2014 RegioBiznes
Wszelkie prawa zastrzeżone.
1 2 3